Chưa đủ độ mở để tuyển chọn được người tài giỏi tại doanh nghiệp Nhà nước

Theo Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chủ trương thu hút nhân tài tại các DNNN hiện nay chậm được cụ thể hoá bằng các cơ chế, chính sách phù hợp.